Regulamin Sklepu Internetowego www.kubrak.com.pl
 
§1 . Definicje
 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.    Klient – Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.
2.    Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
3.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4.    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.kubrak.com.pl
5.    Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.kubrak.com.pl
6.    Sprzedawca – Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem www.kubrak.com.pl jest Monika Malczewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Dobranocka Monika Malczewska ul.Tkaczy 23A 01-346 Warszawa NIP; 758-216-20-51, zwaną dalej Sprzedającym.
7.    Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
8.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
9.    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
10.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
11.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
§2 . Postanowienia ogólne
 
·         Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.
·         Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
·         Strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów niebędących Konsumentami.
·         Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
·         Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów. Rozmieszczenie wzorów na ubraniach w rzeczywistości może w nieznacznym stopniu różnić się od projektów ubrań, prezentowanych w sklepie internetowym.
·         Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek).
·         Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.
 
§3. Zamówienia
 
·         Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.kubrak.com.pl Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia.
·         Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie www.kubrak.com.pl
·         Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Kupującemu towaru wolnego od wad. Zobowiązania Konsumenta z tytułu zawartej umowy sprzedaży kończą się w momencie odbioru towaru oraz uiszczenia całości ceny, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy.
·         Dowodem zakupu towaru jest e-mail potwierdzający zakup produktu na stronie www.kubrak.com.pl, który klient podał podczas składania zamówienia wraz z informacją o zgodności złożonej oferty kupna z ofertą Sklepu w zakresie ceny i liczby zamówionych egzemplarzy, a także poinformuje go o dostępności Towaru.
·         Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia uiszczane są poprzez przelew zwykły płatność za pobraniem.
·         Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarcza kurier (Poczta Polska). Przesyłka zostaje wysłana od 3 do 5 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
·         Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 
§5 Ceny i metody płatności
1.    Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
2.    Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Towar:
3.       a) Przedpłatą na konto  przelewem tradycyjnym na numer konta bankowego:
       Bank PKO BP 26 1020 1185 0000 4902 0217 6626
Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu na naszym koncie bankowym wymaganej kwoty.
b) Płatność za pobraniem: zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru. Ta forma płatności możliwa tylko dla Zamówień o wartości całkowitej brutto.
 
§6 Reklamacja zakupionego produktu
 
·         Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i wolne od wad.
·         Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
·         Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli:
·         Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
·         Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
·         Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
·         Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia
·         Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
·         Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
·         Konsument zgłaszając reklamację powinien przesłać na adres e-mail: sklep@kubrak.com.pl skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia reklamacyjnego, dowód zakupu produktu (wydrukowany e-mail potwierdzający zakup w sklepie www.kubrak.com.pl lub rachunek)  oraz dane do przelewu, a następnie przesłać zakupiony towar na poniższy adres: Monika Malczewska ul.Tkaczy 23A 01-346 Warszawa (Prosimy o dokonanie wyraźnego dopisku “REKLAMACJA”). 
·         Oświadczenie reklamacyjne powinno zawierać: Nazwę oraz/lub opis produktu, numer zamówienia, dane reklamującego (Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail oraz adres), wraz z dokładnym opisem wad fizycznych reklamowanego towaru.
·         Jeżeli nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru na nowy Sprzedający poinformuje Konsumenta o możliwej wymianie na inny towar o tożsamych parametrach.
·         Po otrzymaniu przesyłki, Konsument powinien sprawdzić ją w obecności doręczyciela (kuriera lub reprezentanta Poczty) i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Konsumenta i doręczyciela. 
·         Reklamacje są rozpatrzone w trakcie 14 dni roboczych od momentu dostarczenia produktu pod podany adres. 
·         Jeżeli reklamacja jest rozpatrzona pozytywnie, Konsument dostanie przelew po 14 dniach roboczych.
§7 Zwrot i wymiana zakupionego produktu
 
·         Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podawania przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
·         Kupujący zwracając towar powinien przesłać Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz przesłać towar, zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi: e-mail: 
·         sklep@kubrak.com.pl, Monika Malczewska ul.Wojska Polskiego 14B 05-850 Macierzysz (Prosimy o dokonanie wyraźnego dopisku – “ZWROT”). Oświadczenie powinno zawierać Adresata, informację co do odstąpienia od umowy, numer zamówienia i datę zamówienia/odbioru, Imię i Nazwisko konsumenta, adres konsumenta, podpis konsumenta oraz datę (wzór odstąpienia do pobrania na stronie www.kubrak.com.pl ).
·         Konsument winien wysłać towar, który chce zwrócić lub wymienić razem z nieuszkodzonym metkami oraz plombą sznurkową,
·         Zwroty przyjmowane są tylko w oryginalnym opakowaniu.
·         W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 1, zarówno Sprzedający jak i Konsument są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. 
·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (tj. koszty jego opakowania, zabezpieczenia, nadania).
·         W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
·         Konsument za zgodą Sprzedającego może w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu wymienić go na inny. W takim przypadku Kupujący powinien skontaktować się z Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@kubrak.com.pl W takiej sytuacji postanowienia niniejszego Regulaminu stosuję się odpowiednio, a w szczególności zawarte w § 4 pkt. 2.
·         Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzecz.
·         Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1.    a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci praw odstąpienia od umowy;
2.    b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3.    c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4.    d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;  . 
 
§8 Ochrona danych osobowych
 
·         Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).
·         Administratorem danych osobowych jest Monika Malczewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Dobranocka Monika Malczewska ul.Tkaczy 23A 01-346 Warszawa, zarejestrowaną pod numerem NIP: 758-216-20-51, REGON:
Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
·         Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do sprzedającego na adres poczty e-mail: sklep@kubrak.com.pl 
·         Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych. 
·        
 
§9 Postanowienia końcowe
·         W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym – wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem internetowym sklep@kubrak.com.pl
·         Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.
·         W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
·         Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
·         Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. W szczególności Kupujący może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach opisanych w art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.